(logo)

Chovný zvod Írskych Cobov 29. augusta 2020

PRIHLÁŠKA CHOVNÝ ZVOD ÍRSKYCH COBOV 29.08.2020
REGISTRY FORM INSPECTION OF IRISH COBS 8/29/2020
UZÁVIERKA/REGISTRY DEADLINE I. – 20.07.2020 II. – 03.08.2020
 
 
 * Na zaradenie rodičov do pasu je povinne potrebný DNA doklad o rodičovstve!/for listing parents in a passport proof of parenthood by DNA is obligatory! (*vyplňte ak kôň nie je registrovaný v ICS NL).

Majiteľ/Owner

 


VÝSTAVNÉ POPLATKY/ENTRY FEES
(all horse entry fees are including the bank fee) I. UZÁVIERKA/
I. REGISTRY CLOSE II. UZÁVIERKA/
II. REGISTRY CLOSE
Za prvého koňa vrátane katalógu.
First horse, including catalogue. 20€/člen ● member
30€ /nečlen ● not a member 25€/člen ● member
35€/nečlen ● not a member
Za ďalšieho koňa (BEZ katalógu, rovnaký majiteľ ako u 1. koňa)
Another horse (the same owner without catalogue) 15€/člen ● member
25€/nečlen ● not a member 23€/člen ● member
30€/nečlen ● not a member
Poplatok za X-trail
X-trail fee 10€/člen ● member
15€/nečlen ● not a member 15€/člen ● member
20€/nečlen ● not a member
Poplatok za handlera/Fees for handler ZADARMO ● FREE OF CHARGE/
člen ● member
5€/nečlen ● not a member ZADARMO ● FREE OF CHARGE/
člen ● member
10€/nečlen ● not a member


PLATBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE:
  SK96 8330 0000 0027 0148 0181,
  variabilný symbol: zloženka "A"- pokiaľ nie je predtlačený, uveďte dátum narodenia koňa!
Pre rozlišenie platby I. a II. . uzávierky rozhoduje datum zadania platby/podania na pošte.
PRE PLATBY ZO ZAHRANIČIA / PAYMENTS TO THE ACCOUNT: Klub chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika, Majerská 924/10, 971 01, Prievidza, Slovakia
  IBAN: SK96 8330 0000 0027 0148 0181,
  SWIFT: FIOZSKBAXXX,
  variable symbol: if it’s not pre-printed, fill in date of birth of the horse please.


- Prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia propozície a že sa im podrobujem. Súhlasím zo zverejnením mena a adresy v katalógu. Neúčasť na výstave z akýchkoľvek príčin nemôže byť dôvodom k nároku na vrátenie výstavných poplatkov.
- I declare here with that I know the terms and the conditions of the Show-Regulations and I will observe them. I‘m giving my permission to publish my name and address in the catalogue. It is compulsory for each exhibitor to pay the entry fees even if he/she doesn‘t show up with a horse.


Adresa/Address:
Klub chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika, Majerská 924/10, 971 01, Prievidza, Slovensko
Tel.: +421 910 708 800, E-mail: icsr@icsr.sk